Algemeen

Deze website is ontwikkeld en wordt onderhouden door Frank Lemmers Bouw. Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn de hieronder genoemde voorwaarden van toepassing. Gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker of bezoeker in. Frank Lemmers Bouw behoudt zich het recht voor om zonder bericht de inhoud van de site alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten: © 2012 Frank Lemmers Bouw


Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Frank Lemmers Bouw, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van de website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Frank Lemmers Bouw.


Uitsluiting van aansprakelijkheid


Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Frank Lemmers Bouw sluit iedere aansprakelijkheid voor de op de website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.


Links naar derden


Links naar derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van Frank Lemmers Bouw.


Toepasselijk recht


Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.